Active Image
 

Polls

Denne siden var ....
 
Home
Kirkens syv kjennetegn

Den Norske Kirke i eksil

er et nødforbund av menigheter og prester i Den norske kirke som har gjort seg fri fra staten som kirkestyre, for å stadfeste at den som krenker Guds bud og ikke vil vende om, er under Guds dom og kan ikke lenger betros noen tjeneste i menigheten.

DNK i eksil består av prester og legfolk som står sammen på Ordets og bekjennelsens grunn mot den statsmakt som setter barnet i mors liv utenfor loven og dreper dem på bestilling. Prestene har på embets vegne brutt med denne statsmakt som kirkestyre, og menighetene har avlagt den samme bekjennelse ved å ta imot dem som sine hyrder.

1. Ordet*

Vi bekjenner at Den hellige Skrift er ufeilbarlig og eneste avgjørende rettesnor for lære og liv. Det kirkestyre som ikke vil bøye seg for Guds ord, har ikke krav på menighetens lydighet, det være seg pave, bisp eller konge.

Menighetenes læregrunnlag er Den hellige Skrift, den Apostoliske, den Nikenske og den Athanasianske trosbekjennelse, Luthers Lille Katekisme, den Augsburgske Konfesjon av 1530 og "Kirkens Grunn" av 1942.

2. Dåpen

Menighetstilhørighet har hver den som på dåpens grunn deler denne bekjennelse og søker nattverdfellesskap i en av menighetene.

3. Nattverden

Vi forplikter oss på en forkynnelse og en sakramentforvaltning som enfoldig holder fast på det apostoliske vitnesbyrd og Herrens egen innstiftelse både i ord og element.

4. Himmelrikets nøkler

DNK i eksil har sitt utspring i menighetens kirketukt mot øvrighetspersoner, og den vet seg forpliktet til å gjenreise den apostoliske kirketukt i menighetene. Matt.18,15ff., Joh.20,23, 1.Kor.5, 2.Joh.9ff.

5. Kirkens embete

Vi bekjenner at det er et brudd på Guds gode ordning og en urett mot kvinnen  slik Gud kjenner henne i sin omsorg, å pålegge henne hyrdeansvaret i menigheten. 1.Mos.1,27b, 1.Tim.2,12ff, 1.Kor.14,34ff, Ef.5,21ff.

De biskoper som vier kvinner til presteembedet, blir avvist som vranglærere.

DNK i eksil vil sørge for at de nødvendige tilsynsfunksjoner blir ivaretatt når statstyrte biskoper svikter i sitt kirkelige kall.

6. Gudstjeneste og bønn

DNK i eksil vil sørge for alternativ prestetjeneste og gudstjeneste i menigheter der den apostoliske ordning blir krenket.

Vi lærer at enighet om evangeliets rene lære og sakramentenes rette forvaltning etter Herrens innstiftelse er nok til kirkefellesskap mellom menigheter. Vi avviser den villfarelse at liturgisk uniformitet og lydighet mot "overordnede" (bisp eller konge) er nødvendig vilkår for kirkens enhet.

7. Kors og trengsel

Vi vil i ord og handling gjøre gjeldende det rettsvern og den omsorg mor og barn har krav på ifølge Guds ord. Vi vet oss bundet av det 5.bud slik det er utlagt i Luthers store katekisme:

"Hvis du ser en uskyldig som blir dømt til døden eller kommer i lignende nød, og du ikke redder ham om det står i din makt, så har du drept ham. Og det vil ikke hjelpe deg om du sier at du ikke har hjulpet til med råd og dåd. For du har unnlatt å yte ham den hjelp som kunne reddet livet hans".

Børre Knudsen             Per Kørner            Ludvig Nessa

* Overskriftene tilsvarer kirkens syv kjennetegn, slik Luther  oppsummerte dem.

 
La barna leve!

 Barnet i mors liv

- såvisst ikke bare en celleklump!

 Active Image

   

Et ca. 8 uker gammelt barn i mors liv: 

 Active Image

 

Et ca. 12 uker gammelt barn i mors liv: 

Active Image

  

Et ca. 20 uker gammelt barn i mors liv:

 Active Image

  

 Active Image

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, 
i Guds bilde skapte han det,
til mann og kvinne skapte han dem.
1.Mos.1:27
 
 


 
Ludvig Nessa

Active Image

Dommen mot Ludvig Nessa: 

Read more...
 
More...
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 Next > End >>

Results 45 - 48 of 68
© 2023 abort.no