Lover for ABORT
Friday, 22 August 2008

LOVER FOR ABORT-MOTSTANDERNE

Stiftet 17. august 2008

DEL 1 - PROGRAM

§ 1. FORMÅL
Abort-motstandernes primære formål er å drive folkeopplysning og annen tjenlig virksomhet for å få fjernet ”abortloven” og for å oppnå lik rett til liv for alle mennesker fra unnfangelse til en naturlig død. Vi vil arbeide for at ingen norsk lov skal være i strid med Bibelens 10 bud.

§ 2. ARBEIDSMÅTE
For å nå målet finner vi det nødvendig å registrere oss som et politisk parti etter partiloven og å ta sikte på stortingsrepresentasjon, eventuelt også representasjon i andre politiske organer som fylkesstyrer og kommunestyrer.

§ 3. RETNINGSLINJER
Partiets valgte representanter på Stortinget og i andre organer vil også måtte ta stilling til andre saker enn ”abortloven”. Representantene er også da forpliktet på Bibelen, ikke minst de 10 bud som enkelt oppsummerer Bibelens etikk. Abort-motstanderne tror at hvert ord i Bibelens 66 bøker er inspirert av Den Hellige Ånd og at hele Bibelen derfor er Guds sanne, ufeilbarlige og pålitelige Ord som ikke kan gjøres ugyldig. Abort-motstanderne tror at det også i politikken er best å rette seg etter ordet i Matt 6,33: Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

Partiets valgte representanter på Stortinget og i andre politiske organer er også forpliktet på Norges Grunnlov av 1814 med senere lovlige forandringer. Forandringer som motsiger Grunnlovens prinsipper eller forandrer konstitusjonens ånd er ugyldige i følge § 110 i Grunnloven av 1814. Slike forandringer er derfor ikke bindende for Abort-motstandernes representanter.

For øvrig er partiets representanter forpliktet til på beste måte å sette seg inn i sakene, søke gode råd og ta samvittighetsfulle beslutninger etter beste skjønn og overbevisning.

Et overordnet mål for Abort-motstandernes er altså å stanse avkristningen av landet vårt og å kristne landet på nytt.


DEL 2 – PRAKTISK DEL

§ 4. PARTIETS NAVN
Partiets navn er Abort-motstanderne (med denne skrivemåte) og med ABORT som offisiell forkortelse. Lokalavdelinger, som for eksempel partiets lokalavdeling i Østfold får betegnelsen Abort-motstanderne i Østfold eller ABORT i Østfold.

§ 5. MEDLEMSKAP
Norske statsborgere som godtar partiets lover kan være medlemmer av ABORT når de har fylt 18 år og har betalt eventuell medlemskontingent. Intet medlem kan være med i andre politiske partier, eller hemmelige organisasjoner eller ordener, eller delta i okkult virksomhet.

Det enkelte medlem må rette seg etter følgende: Alle vedtak som er fattet i henhold til partiets lover må respekteres og følges. Det gjelder både organisasjonssaker og politikk. Intet medlem kan arrangere/delta i møter eller komme med uttalelser til massemedia i den hensikt å skape en opposisjon til lovlig fattede vedtak. All intern diskusjon og meningsutveksling skal skje innenfor rammen av partiets lovfestede organer.

§ 6. SENTRALSTYRE
Abort-motstanderne ledes av et sentralstyre med fra 2 til 5 medlemmer. Sentralstyret medlemmer velges første gang av stiftelsesmøtet for partiet. Deretter har Sentralstyret fullmakt til å supplere seg selv etter behov. Sentralstyret er partiets øverste organ. Sentralstyret er også det som etter Valgloven og Partiloven betegnes som partiets utøvende organ. Sentralstyret har altså fullmakt til å representere partiet sentralt i saker etter Valgloven. Sentralstyret konstituerer seg selv og velger selv eventuelle varamenn. Styret skal alltid ha en formann og en nestformann. For vedtak kreves konsensus ( = enstemmighet). Sentralstyret er beslutningsdyktig når alle dets faste medlemmer er til stede.

§ 7. ARBEID PÅ FYLKES- OG LOKALPLAN
Sentralstyret oppretter fylkeslag og andre lokallag der hvor det er grunnlag for det. Disse organiseres etter mønster av Sentralstyret. Lokallagene gis størst mulig frihet, men er på alle måter underlagt Sentralstyret.

§ 8. MEDLEMSMØTER, LANDSMØTE OG ANDRE MØTER
Sentralstyret og lokallagsstyrene arrangerer medlemsmøter for sine medlemmer for å motta impulser og gi informasjon så ofte det finnes hensiktsmessig. Ethvert medlem som ønsker det har anledning til å få fullt innsyn i siste års regnskap. Minst én gang i hver stortingsperiode arrangerer Sentralstyret et landsmøte hvor alle medlemmer har anledning til å møte. Dersom medlemstallet blir så stort at dette blir uhensiktsmessig, møter et antall fra hvert fylke som står i forhold til medlemstallet i fylket. Sentralstyret utarbeider regler for dette, og sørger for at skriftlig innkalling med sakspapirer sendes landsmøtedeltakerne minst 4 uker før landsmøtet. Landsmøtets oppgave er å drøfte partiets arbeid ut fra partiets målsetting. Avgjørelsene ligger hos Sentralstyret. Sentralstyret og lokallagsstyrene kan også arrangere andre typer møter som de finner hensiktsmessige for å nå partiets mål.

§ 9. LOVENDRINGER. NEDLEGGELSE AV PARTIET
Forslag til endring av lovene kan bare fremmes av Sentralstyret. § 1 kan bare forandres etter at målsettingen er oppnådd. § 3 kan ikke forandres. Andre forslag til forandringer som er fremmet enstemmig av Sentralstyret kan vedtas dersom de får 2/3 flertall på Landsmøtet. Eventuell nedleggelse av partiet kan skje dersom Sentralstyret enstemmig foreslår det, og forslaget får 2/3 flertall på Landsmøtet.

§ 10. EKSKLUSJON
Medlemmer som arbeider og/eller lever i strid med partiets grunnprinsipper, kan utelukkes fra partiet. Vedtak om eksklusjon tas av Sentralstyret etter at det er gitt anledning til redegjørelse fra den eller de personer det gjelder.
Innklaging til Sentralstyret om eksklusjon må gjøres skriftlig. Sentralstyret vil deretter gi vedkommende person eller gruppe skriftlig melding om det fremsatte eksklusjonsforslaget, med 3 ukers frist for å gjøre sitt syn gjeldende skriftlig overfor Sentralstyret. Sentralstyret gjør deretter sitt vedtak i saken.

§ 11. INTERNASJONALT SAMARBEID
Om ABORT ønsker å delta i samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, må dette vedtas enstemmig av Sentralstyret.

§ 12. ABORT-MOTSTANDERNES SETE
Abort-motstanderne har sete i Fredrikstad kommune.

§ 13. EIERSKAP
Abort-motstanderne er et selveiende politisk parti.

§ 14. SIGNATUR
Sentralstyrets formann alene er tildelt Abort-motstandernes signatur.

§ 15. PROKURA
Sentralstyrets formann alene er tildelt abort-motstandernes prokura.