Active Image
 
Home arrow Den Norske Kirke i eksil
DNK i eksil

Statutter

Den Norske Kirke i eksil
er et resultat av kampen mot abort,
dvs. kampen for barnet i mors liv.


Vi står på fast grunn:

 

Den Norske Kirke i eksil

er et nødforbund av menigheter og prester i Den norske kirke som har gjort seg fri fra staten som kirkestyre, for å stadfeste at den som krenker Guds bud og ikke vil vende om, er under Guds dom og kan ikke lenger betros noen tjeneste i menigheten.

DNK i eksil består av prester og legfolk som står sammen på Ordets og bekjennelsens grunn mot den statsmakt som setter barnet i mors liv utenfor loven og dreper dem på bestilling. Prestene har på embets vegne brutt med denne statsmakt som kirkestyre, og menighetene har avlagt den samme bekjennelse ved å ta imot dem som sine hyrder.

1. Ordet*

Vi bekjenner at Den hellige Skrift er ufeilbarlig og eneste avgjørende rettesnor for lære og liv. Det kirkestyre som ikke vil bøye seg for Guds ord, har ikke krav på menighetens lydighet, det være seg pave, bisp eller konge.

Menighetenes læregrunnlag er Den hellige Skrift, den Apostoliske, den Nikenske og den Athanasianske trosbekjennelse, Luthers Lille Katekisme, den Augsburgske Konfesjon av 1530 og "Kirkens Grunn" av 1942.

2. Dåpen

Menighetstilhørighet har hver den som på dåpens grunn deler denne bekjennelse og søker nattverdfellesskap i en av menighetene.

3. Nattverden

Vi forplikter oss på en forkynnelse og en sakramentforvaltning som enfoldig holder fast på det apostoliske vitnesbyrd og Herrens egen innstiftelse både i ord og element.

4. Himmelrikets nøkler

DNK i eksil har sitt utspring i menighetens kirketukt mot øvrighetspersoner, og den vet seg forpliktet til å gjenreise den apostoliske kirketukt i menighetene. Matt.18,15ff., Joh.20,23, 1.Kor.5, 2.Joh.9ff.

5. Kirkens embete

Vi bekjenner at det er et brudd på Guds gode ordning og en urett mot kvinnen slik Gud kjenner henne i sin omsorg, å pålegge henne hyrdeansvaret i menigheten. 1.Mos.1,27b, 1.Tim.2,12ff, 1.Kor.14,34ff, Ef.5,21ff.

De biskoper som vier kvinner til presteembedet, blir avvist som vranglærere.

DNK i eksil vil sørge for at de nødvendige tilsynsfunksjoner blir ivaretatt når statstyrte biskoper svikter i sitt kirkelige kall.

6. Gudstjeneste og bønn

DNK i eksil vil sørge for alternativ prestetjeneste og gudstjeneste i menigheter der den apostoliske ordning blir krenket.

Vi lærer at enighet om evangeliets rene lære og sakramentenes rette forvaltning etter Herrens innstiftelse er nok til kirkefellesskap mellom menigheter. Vi avviser den villfarelse at liturgisk uniformitet og lydighet mot "overordnede" (bisp eller konge) er nødvendig vilkår for kirkens enhet.

7. Kors og trengsel

Vi vil i ord og handling gjøre gjeldende det rettsvern og den omsorg mor og barn har krav på ifølge Guds ord. Vi vet oss bundet av det 5.bud slik det er utlagt i Luthers store katekisme:

"Hvis du ser en uskyldig som blir dømt til døden eller kommer i lignende nød, og du ikke redder ham om det står i din makt, så har du drept ham. Og det vil ikke hjelpe deg om du sier at du ikke har hjulpet til med råd og dåd. For du har unnlatt å yte ham den hjelp som kunne reddet livet hans".

Børre Knudsen                    Per Kørner                      Ludvig Nessa

 
* Overskriftene tilsvarer kirkens syv kjennetegn, slik Luther oppsummerte dem. 

Her finner du mer informasjon om Den Norske Kirke i eksil:

 

Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Friday, 22 May 2015 Se vår nye nettside: 7414
Sunday, 15 December 2013 Gudstjeneste idag 8444
Saturday, 18 August 2012 Søndag er kirkedag! 11614
Friday, 18 May 2012 Forbannelser 13533
Friday, 18 May 2012 Kirken og Grunnloven 11121
Monday, 02 April 2012 Aldri mer 9. april! 10384
Tuesday, 13 March 2012 Eksilkirken, nord! 13216
Saturday, 07 January 2012 Gudstjeneste 10621
Saturday, 02 August 2008 Messefall 12855
Wednesday, 21 November 2007 Kirkens syv kjennetegn 14433
Wednesday, 21 November 2007 Lederartikkel 14798
Tuesday, 20 November 2007 Styringsstruktur 13796
 
<< Start < Prev 1 Next > End >>
Results 1 - 12 of 12
 • PKG  ( 2 items )
  Organ for Den Norske Kirke i eksil
 • Menighetene  ( 1 items )
 • Prekestolen  ( 1 items )
 • Prestene  ( 1 items )

  Prostistyret i Strandebarm prosti:

  styret.jpg (11080 bytes)

   Prost Per Kørner Biskop Børre Knudsen Res.kap. Ludvig Nessa

   
  Alle tre er ved dom avsatt
  fra sine prestestillinger i Den norske kirke.
  Ludvig Nessa og Børre Knudsen har også mistet presterettighetene
  - eller "kappe og krage" som det også blir kalt.
  Samtlige har forsatt som prester i sine respektive menigheter til tross for avsettelse.

   

  Statutter for Strandebarm prosti:

  Strandebarm prosti er en sammenslutning av prester innen Den norske kirke som befinner seg i en ”statu confessionis” (bekjennelsessituasjon) og derfor er blitt ekskludert fra kirken, eller finner det umulig å gjøre tjeneste i kirken. De utfører sin prestetjeneste i Den norske kirke i eksil.

  PROSTISTYRE
  Strandebarm prosti ledes av et prostistyre.
  Prostistyret består i utgangspunktet av de tre prestene som først ble avsatt fra sine embeter ved dom. Styret er selvsupplerende. Nye medlemmer velges blant prostiets prester som er i aktiv tjeneste i Den norske kirke i eksil. Antall medlemmer avgjøres av det sittende styre. Prostistyret har det overordnede ansvar for prostiets virksomhet. Prostistyret kan oppnevne komiteer / utvalg etter behov.

  PRESTEKONVENT
  Prostistyret innkaller alle prostiets prester i aktiv tjeneste til et årlig prestekonvent. Konventet er rådgivende i teologiske, liturgiske, økonomiske og praktiske spørsmål relatert til prostiet og til Den norske kirke i eksil.

  FORRETNINGSFØRER
  Strandebarm prosti har en forretningsfører som innkalles i økonomiske spørsmål. Forretningsføreren tar hånd om hovedkassens økonomi ved å samle inn midler til drift av prostiet og Den norske kirke i eksil. Han effektuerer økonomiske disposisjoner som prostistyret har fattet vedtak om. Forretningsføreren holder prostistyret og prestekonventet oppdatert om kirkens regnskap og økonomiske situasjon.

  Børre Knudsen Per Kørner Ludvig Nessa

   


 • Graven  ( 1 items )
© 2024 abort.no